بعضی از اسامی اصیل ایرنی
فرشته ای به اسم بیتا
هر چیز در رابطه با بیتا

هما هفتمین پادشاه کیانی - دختر کیگشتاسب از نامهای کهن زرتشتی ایران سامیار
یاسمین پهلوی یاسمن - نوعی گل- دختری در ویس و رامین سردار بزرگ خسرو پرویز از خاندان وهمنزاد شاهین
آتری به معنی آتش - از نامهای باستانی وزیر شاهنشاه شاپور شهروز
آپامه خوشرنگ و زیبا - دختر اردشیر دوم هخامنشی پدر هرمزد - نگارنده کعبه زرتشت شیراک
آرتا از نامهی باستانی به معنی راست و درست فربد
آندیا زن اردشیر درازدست شاهنشاه هخامنشی از پادشاهان ایرانی در گرجستان فرمنش
ارشین از شاهدخت های هخامنشی دومین پسر کیغباد- پسر کی اپیوه کیارش
ارشنوش نام نامه نخعی - نام باستانی برادر فریدون شاه پیشدادی کیانوش
افروز از نامهای پهلوی کیامنش - کیافر - کیانزاد کیانمهر
ناهید اناهیت - اناهیتا - فرشته آب از وطنپرستان دیلمی لیشام
بهرو بهشاد - بهرخ - بهتاب از سرداران مادی کورش بزرگ - سردار بزرگ عرب ستیز طبرستانی مازیار
پردیس باغ و بهشت - واژه پارادیز انگلیسی از همین است از نامهای دوران هخامنشی - آفریننده مزدا - کسی که خود را در ساسانیان پیامبر خواند مزدک
پریوش پریزاد - پریسا - پریداد - پری تن پادشاه ایرانی در کابل و پدر رودابه مهراب
تارا ستاره همان میتران پهلوی - از خاندانهای اصیل ساسانی مهران
تناز مادر لهراسب - دختر آرش کمانگیر برادر کوچک اشو زرتشت نیوتیش
پروشات در اوستایی به معنی بسیار شاد از نامهای ایران باستان - تازی شده اش ابراهیم پرهام
پریزاد زن داریوش دوم هخامنشی از نامهای اوستایی به معنی رزمجو پرشان
پورچیستا پردانش-دختر زرتشت-زن جاماسب بزرگ روحانی زرتشتی که اوستا را گرد آوری کرد تنسر
جاماسبه شهبانوی اردشیر درازدست بزرگ پیکر و دارنده اندام نیرومند تهمتن
چیستا فرشته دانش و وعرفت پادشاه رمنستان- پادشاه اشکانی تیرداد
رائیکا پسندیده و دوست داشتنی از سرداران نامی خشیارشا - پادشاه ارمنستان تیگران
رادنوش بانوی شهرین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان چوبین
سپاکو زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربیت کرد در اوستا به معنی نیکنام - شاهنشاه ساسانی خسرو
فرنو مادر بزرگ اشو زرتشت نهمین پادشاه کیانی - پسر رستم - داریوش دارا
فرگون نام زنان در ایران باستان دیانوش دوانوش - دارنده جاودانگی دانوش
کتایون زن کیگشتاسب در شاهنامه رادترین-با داد و دهشترین-از سرداران ارشیر دوم راتین
میترادات دختر مهرداد پادشاه اشکانی نام پیکرنگار بهرام گور شاهنشاه ایران رسام
نیسا دختر مهرداد و خوهر میترادات از فرزندان کیخسرو و برادر رامی رامین
نیشام نام فرشته نگهبان آذرخش در پهلوی روژوه- وزیر بهرام شاهنشاه ساسانی روزبه
نوشید نام مادر مانی نقاش  که خود را پیامبر نامید از سرداران ایرانی در جنگ با اسکندر گجستک روشاک
وستا پردانش - دختر پاکدامن و با اصل و نسب همدست داریوش بزرگ که گوش و بینی خود را برید و در فتح بابل کمک نمود زوپیر
ویدا در اوستایی ویستا - پر دانش و فرهنگ نام فرزند کیکاوس
افرا  ستایش کردن نام شاپور اول مهرک
 افشید  شکوه خورشید نام رودخانه ای در ایران نیکا
 آلیش  قابل اشتعال از سرداران مبارز در برابر اسکندر گجستک روشاک
 الیا  نام گل پدر بزرگ رستم سام
 آمیتریس  نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا نامی مقدس در ایران باستان سپنتا
 آموتیا  نام دوشیزه در زمان زندیه داده شده از شاه شهداد
 آناهیتا  نام فرشتگان اهورامزدا مرد بزرگ شایگان
 آندیا  همسر اردشیر اول فرزند کیکاوس - شخصیت اسطوره ای ایرانیان سیاوش
 آنیتا  نام دختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه رهبر نظامیان ایران در زمان اشکانیان سورنا
 انوشا  خوشحالی و سرور و شادی هم پیمان داریوش اول اوتانا
 انوشک نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی  یکی از شاهان ایران وارتان
 انوشه  نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی متعلق به نسل آریا آریانا
 آرا  آراستن و زیبا کردن شاهان سلسله اشکانیان اشکان
 آرمیلا  نام دختران در ایران باستان شاه خوارزم بکتاش
 آرمیتان  شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید فرستاده شهر از طرف فرشته مهر دادمهر
 آروشا  درخشان - نورانی - باهوش پسر زیبا فرهود
آرتا  نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند  از شاهان ایران باستان  گشتاسب
 ارنواز  شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید  ظاهر سالم و زیبا  هیراد
 آرتمیس  گوینده راستی- نام دریاسالار زن  از فرمانده هان داریوش بزرگ  هیتاسب
 آرتنوس  صادق - راستگو - نام دختر داریوش  فرزند زرتشت  جاماسب
 آسا  نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت  از شخصیت های شاهنامه  جویان
 آتاناز  نامی ایرانی  از شاهان پیشدادی - فرزند سیاوش- نوه کیکاوس  کیخسرو
 آتنا  نامی ایرانی  ستاره  کیان
 آتوسا  دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار برادر کوچک اشو زرتشت نیوتیش
 آتوشه  نام عمه یا خاله شاپور شاه  نام ایرانی  مهراشک
 آوید  نامی ایرانی  نام ایرانی  مهرساد
 آویسا  آب پاک و تمیز  نام ایرانی  مکابیز
 آیدا  همچون ماه و مهتاب  از شاهان ساسانی  نرسی
آیدان  چهره زیبا همچون ماه - آیسان بنیانگذار شاهنشاهی و حقوق بشر جهان  کورش
 آیلا  نور ماه و مهتاب- آیناز  شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ  خشایار
 پرشه  جرقه - دختر ایرانی  یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ  کامبیز
 پروشات همسر داریوش دوم  سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش  جمشید
 ردیمه  همسر کمبوجبه - شاهزادگان هخامنشی  روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت  هیربد
 رکسانا  دختر داریوش دوم  یکی از پهلوانان ایرانی  هژیر
سپنتا مقدس ایرانی نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت فروهر
وانوشه نام گل نام یکی از شاهان گذشته فریان
آذرمهر آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا خسرو پرویز شاه ایران دارمان
آذرنوش نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران شاه شاهان - شاههنشاه بزرگ تاریخ ایران داریوش
آزیتا نام شاهزاده - ملکه و پرنسسز در ایران فرزند کاوه - شخصیت ایرانی در شاهنامه کارن
برسین دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد به معنای آتش بزرگ برسام
بهنوش خوش مشرب - مطبوع - دلپذیر از موزیسین های دوره ساسانی بامشاد
بهشید نامی ایرانی پدر مزدک بامداد
بیتا زیبا و خوش چهره از نخستین پادشاهان ایران در 2600 سال پیش آریارمن
کاساندان همسر کورش بزرگ یکی از فرماندهان کورش بزرگ آرتاباز
چیستا زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم ارشان
دل آسا نامی ایرانی نام پدر بزرگ داریوش بزرگ ارشام
درسا همچون مروارید بنیانگذار سلسله ساسانیان - اردشیر بابکان اردشیر
الیکا مادر زمین - شکوفه - نام دهی در شما ایران نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول اردوان
الیزه نام مکانی در رودبار نام کشیشی در زمان ساسانیان اردا
ماندان ماندانا - مادر کورش بزرگ - همسر کمبوجیه اول نام یکی از پادشاهان خوزستانی در زمان داریوش بزرگ آترین
مرسده ملکه در ایران نام فرمانده ارشد گردونه های کورش بزرگ آرتاباز
میترا فرشتگان مقدس ایران باستان نام والی فریگیه در زمان کورش بزرگ آرتام
نازنوش نامی ایرانی برخواسته از نسل آریا - داده شده آریایی آریاداد
نیسا دختر یکی از شاهان پارتی نام هفتمین پادشاه ماد آرتین
نیوشه نیوشا- گوش دهنده- نوشه نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا آریا
نوشا پرنس در زمان ساسانیان آریای بزرگ - از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک آریامس
پانته آ شاهزاده ای که اسیر کورش بزرگ شد دارنده مهر - از سرداران داریوش سوم آریامهر 
پریساتیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان ایرانداد اوستا آریوداد
پارمیس دختر ارشد کورش بزرگ یکی از بهدینان در فروردین یشت آیوت 
رُدگون مادر داریوش اول - پرنس در اشکانیان از همپیمانان داریوش بزرگ در براندازی بردیا آرتامن 
ساینا سیمرغ کنیه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکانی ارشکان
تینا عاشق نوازش از سرداران داریوش سوم آریومهر
ویرا ویشکا- ویدا - ویستا فرزند کوچک اردشیر شاهنشاه ایران اوراش
آبنوش از زنان ویس و رامین بابک خرمدین تندیس وطن پرستی ایرانیان بابک
آپاما دختر سپیتمن سردار ایرانی نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی باربد
آرتادخت وزیر خزانه داری اردوان چهارم اشکانی از سرداران نامی ایران برتهم
آرتیستون دختر کورش بزرگ - زن داریوش از سردارن یزدگرد شاهنشاه ساسانی برسام
آرگون شهبانوی اردشیر یکم هخامنشی کی بیارش - همان آرمین شاهنامه بیارش
ارشانوش از نام نامه نخعی دبیر انوشه روان دادگر و بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی پاپک
برسین زن ایرانی اسکندر گجستک پدربزرگ ساسان بنوشته کتیبه کعبه زرتشت پاردیک
پارمیس دختر بردیا - نوه کورش بزرگ نبیره سام - بدرود - شادباش پدرام
المیرا فدا کننده نام پدر بزرگ داریوش اول ارشاما
اریکا مرتبط با زمین نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان ارشک
اِستاتیرا همسر داریوش سوم نام قهرمان وطن پرست ملی ایران آرش
ایرسا رنگین کمان نام فرشته آراد
کیانا برخواسته از نسل کیانیان  نام کورش اول آرآسب
لبینا نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران نام پادشاه دادگستر ایران انوشیروان
لیدا مهسان - مهسیما – مهسو- مهرشید جاودانه انوش
مهشید مهسان - مهسیما – مهسو- مهرشید نام یکی از شاهزادگان ساسانی افشین
ملیسا مرهم - نام زنبور عسل در یونانی شخصیتی در شاهنامه - پدر فریدون آبتینموضوع :

نوشته شده در تاريخ 7:17 قبل از ظهر | 30 / 1 / 1390 توسط مجید
درباره وبلاگ

آرشيو مطالب

صفحات وبلاگ

آخرين مطالب

آمار وبلاگ